Powermatic Automatic Transmissions
Etusivu / Palvelut / Yhteystiedot / Kuvat / In English
Powermatic on automaatti­vaih­teis­to­jen huol­toon ja kor­jauk­seen sekä va­ra­osien maa­han­tuon­tiin ja myyn­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Powermatic on pe­rus­tet­tu vuon­na 1986, jo­ten yri­tyk­seltä löy­tyy am­ma­til­lista ko­ke­mus­ta yli 25 vuo­den ajal­ta.

Powermatic huol­taa kaiken­merk­kis­ten ja -ikäis­ten auto­jen vaih­teis­toja. Asia­kas­kun­ta koos­tuu yksi­tyis­asiak­kais­ta vakuu­tus­yhti­öi­hin. Asiak­kaat ovat olleet tyy­tyväi­siä eri­tyi­sesti työn kor­keaan laa­tuun sekä pal­ve­lun jous­tavuu­teen, hin­tojen ollessa kui­ten­kin erit­täin kil­pai­lu­kykyi­set.

Kuulumme kansainväliseen ATSG-ryhmään. ATSG tarjoaa asiak­kail­leen alan uusin­ta tek­nistä tie­toa. Tämä aut­taa Powermaticia hank­ki­maan vah­van ammat­ti­tai­don myös uusiin vaih­teis­toi­hin.
 

Sertifikaatti: Suomen Vahvimmat - Oy Power­matic Huolto Ltd on saa­vut­ta­nut kor­kean, Suo­men Asia­kas­tie­don myön­tä­män Rating Alfa -luo­ki­tuk­sen, johon yltää vain noin joka kym­me­nes suoma­lais­yri­tys.
AAA korkein luottoluokitus