Paras luottoluokitus

Powermatic on automaatti­vaih­teis­to­jen huol­toon ja kor­jauk­seen sekä va­ra­osien maa­han­tuon­tiin ja myyn­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Powermatic on pe­rus­tet­tu vuon­na 1986, kokemusta on jo yli 30 vuo­den ajal­ta.

Powermatic huol­taa kaiken­merk­kis­ten ja -ikäis­ten auto­jen vaih­teis­toja. Asia­kas­kun­ta koos­tuu yksi­tyis­asiak­kais­ta vakuu­tus­yhti­öi­hin. Asiak­kaat ovat olleet tyy­tyväi­siä eri­tyi­sesti työn kor­keaan laa­tuun sekä pal­ve­lun jous­tavuu­teen, hin­tojen ollessa kui­ten­kin erit­täin kil­pai­lu­kykyi­set.Kuulumme kansainväliseen ATSG-ryhmään. ATSG tarjoaa asiak­kail­leen alan uusin­ta tek­nistä tie­toa. Tämä aut­taa Powermaticia hank­ki­maan vah­van ammat­ti­tai­don myös uusiin vaih­teis­toi­hin.

  • Kor­jaamme sekä huol­lamme auto­maat­ti­vaih­teis­toja auto­mer­kistä ja iästä riip­pu­mat­ta
  • Suoraan varas­tosta teh­das­kor­jat­tuja vaih­to­vaih­teis­toja, eri­lai­sia tur­bii­neja sekä paljon myös käy­tet­tyjä vara­osia
  • Nopeat vara­osa­toi­mi­tuk­set (vrk-vko) Euroo­pasta ja Yhdys­val­loista
  • Kor­jaamme myös esim. trak­to­rien suun­nan­vaih­timien tur­bii­neja sekä kor­jau­tamme tarvit­taessa asiak­kaan tur­bii­nin Hollan­nissa
  • Saat meiltä kaikki vaih­teis­tojen vara­osat mukaan­lukien säh­kö­osat ja Allison-auto­maat­ti­vaih­teis­tojen alku­peräis­osat. Tilauk­sesta kaik­kien vaih­teis­tojen kyt­kin­levyt (tru­kit, pyö­rä­kuor­maa­jat, dump­pe­rit jne.)
  • CVT-vaihtovaihteistot tilauksesta
  • Myös van­hojen, 40-­luvulta eteen­päin olevien, vaih­teis­to­jen vara­osat ja kor­jauk­set! Buick, Ford, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Mopar (Dodge, Chrysler, Plymouth) jne.

Ota yhteyttä automaattivaihteistoasioissa:

Esa Korhonen 0400419454

Jari Pulkkinen 0405866975

Lue arvosteluja! 5 tähteä!

Powermatic arvosteluja viisi tähteä
Lue lisää arvosteluja googlaamalla powermatic oy